TTMV: Chương trình Giáng Sinh của HTLH Tin Lành

Chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh của HTLH Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo tại Trung Tâm Mục vụ (28.12.2014)