TTMV: Đại lễ Lòng Chúa thương xót (12.4.2015)

Ban MVTT TGP SG