TTMV: Thánh lễ Thánh hóa năm học & trao tu phục cho Chủng sinh Dự bị khóa 12