TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)