Tuần lễ Giáo lý: Gặp gỡ ĐTGM Giuse Nguyễn Năng (25.7.2020)