Văn nghệ chào mừng Tổng tu nghị dòng Đa Minh (10.7.2019)