VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 2019