Ý cầu nguyện tháng 09/2020: Tôn trọng các tài nguyên trái đất