Ý cầu nguyện tháng 12/2021: Cầu cho các giáo lý viên