Liturgical day: Saturday 8th in Ordinary Time

Đã xem: 292 | Cập nhập lần cuối: 6/10/2018 12:59:44 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email