• Tiếp đón ĐHY Filoni

  Tiếp đón ĐHY Filoni
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn

  Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Tiếp đón ĐHY Filoni tại Tòa TGM

  Tiếp đón ĐHY Filoni tại Tòa TGM
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn

  Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn

  Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • ĐHY Filoni tạ Tòa TGM

  ĐHY Filoni tạ Tòa TGM
 • ĐHY Filoni tại Tòa TGM Sài Gòn

  ĐHY Filoni tại Tòa TGM Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn

  Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn

  Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn

  Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • ĐHY Filoni tại Tòa TGM Sài Gòn (24.1.2015)

  ĐHY Filoni tại Tòa TGM Sài Gòn (24.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)

  ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • Tiếp đón ĐHY Filoni
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Tiếp đón ĐHY Filoni tại Tòa TGM
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • ĐHY Filoni tạ Tòa TGM
 • ĐHY Filoni tại Tòa TGM Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • Đức hồng y Filoni thăm TGP Sài Gòn
 • ĐHY Filoni tại Tòa TGM Sài Gòn (24.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa SG
 • ĐHY Filoni tại nhà thờ chánh tòa (25.1.2015)