• Các tác giả tham gia "Mưa Hồng Ánh Thiêng" và MC

  Các tác giả tham gia
 • Bác sĩ Đoàn Xuân Dũng

  Bác sĩ Đoàn Xuân Dũng
 • Năng động của tham dự viên

  Năng động của tham dự viên
 • CLB Lửa Hồng và 2 ngưới Hướng dẫn chương trình

  CLB Lửa Hồng và 2 ngưới Hướng dẫn chương trình
 • Các tác giả tham gia
 • Bác sĩ Đoàn Xuân Dũng
 • Năng động của tham dự viên
 • CLB Lửa Hồng và 2 ngưới Hướng dẫn chương trình