Liturgical day: February 22: Chair of St. Peter, apostle

Đã xem: 408 | Cập nhập lần cuối: 4/14/2019 11:43:53 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email