Liturgical day: Friday 3rd in Ordinary Time

Đã xem: 278 | Cập nhập lần cuối: 2/11/2019 9:06:49 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email