Liturgical day: Saturday 17th in Ordinary Time

Đã xem: 295 | Cập nhập lần cuối: 8/9/2018 9:26:41 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email