Chương Trình Thánh Nhạc Học Kỳ I - NK 2014-2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3018 | Cập nhật lần cuối: 10/23/2014 9:18:52 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC HỌC KỲ I (03/09 – 31/12/2014)
MÃ SỐ TÊN GIẢNG KHÓA GIẢNG VIÊN THỨ THỜI GIAN P. LỚP
030A NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 1 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Hai 18.30 - 20.20
08/09/2014
A305
030A NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 1 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Ba 18.30 - 20.20
09/09/2014
A305
030A NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 1 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) 18.30 - 20.20
03/09/2014
A303
030B NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 2 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Năm 18.30 - 20.20
04/09/2014
A305
030C NHẠC LÝ: KÝ XƯỚNG ÂM 3 Gv. GB. Nguyễn Kim Kỳ (Anh Tuấn) Sáu 18.30 - 20.20
05/09/2014
A304
031A THANH NHẠC 1
(đã học Ký xướng âm 1)
Gv. Maria Nguyễn Thị Diệu Hiền 18.30 - 20.20
03/09/2014
A304
031A THANH NHẠC 1
(đã học Ký xướng âm 1)
Gv. GB. Phạm Thành Đức 18.30 - 20.20
03/09/2014
A305
031B THANH NHẠC 2 Gv. Maria Nguyễn Thị Đoan Thùy Ba 17.30 - 18g30
09/09/2014
A304
031C THANH NHẠC 3 Gv. Maria Nguyễn Thị Đoan Thùy Ba 18.30 - 19g30
09/09/2014
A304
032A ĐÀN SƠ CẤP Giuse Lâm Đức Hòa
(khai giảng 04/09/2014)
Năm 17.30 - 19.00
19.00 - 20.30
A302
032B ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ 1
(đã học xong Đàn sơ cấp)
Gv. Giuse Lâm Đức Hòa
(khai giảng 08/09/2014)
Hai 16.30 - 18g00
18g00 - 19g30
A302
032C ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ 2 Gv. Giuse Lâm Đức Hòa 17.30 - 19.00
03/09/2014
A302
032D ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ 3A + 3B Gv. Giuse Lâm Đức Hòa Sáu 17.30 - 19.00
19g-20g30
05/09/2014
A302
033A PHÂN TÍCH HÒA ÂM Gv. Antôn Đinh Tiến Linh Sáu 15.30 - 17.30
05/09/2014
A305
034A HÒA ÂM 1 Gv. Antôn Đinh Tiến Linh Sáu 18.30 - 20.20
05/09/2014
A305
035A ĐÁNH NHỊP CƠ BẢN 1 Gv. Phaolô Nguyễn Ngọc Linh Năm 18.30 - 20.20
05/09/2014
A304
035B ĐÁNH NHỊP CƠ BẢN 2 Gv. Phaolô Nguyễn Ngọc Linh Hai 18.30 - 20.20
08/09/2014
A304
037A THÁNH NHẠC TRONG PHỤNG VỤ Lm. Rôcô Nguyễn Duy Bảy 09.00 - 11.00
06/09/2014
B 103