"Ta là thân tro bụi sẽ trở về với bụi tro" - Lm. Giuse Bùi Công Trác