Chúng ta chọn thái độ nào để đón tiếp Chúa? - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc