Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)