Dấu chỉ hữu hình của sự Hiệp Hành - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc