ĐTGM Giuse Nguyễn Năng nói về Lòng sùng kính Lòng Chúa thương xót