Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói về Tháng Truyền giáo ngoại thường