Giáo Lý Thánh Kinh 2: Tôi tin kính một Thiên Chúa

Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm