Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận: chứng nhân của Tin Mừng Hy vọng

Chia sẻ của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm về ĐHY P.X Nguyễn Văn Thuận