Nhà thờ Chánh tòa: Thánh lễ Truyền chức Phó tế (7.1.2021)