Phỏng vấn ĐTGM Marek Zalewski về đại dịch covid-19