Phỏng vấn Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc sau Thượng HĐGM khoá ngoại thường về Gia đình

Nguồn: WGPSG