TGP Sài Gòn đến chào Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng (21.10.2019)