Tôn kính Mão gai của Chúa Giêsu tại Notre Dame de Paris (10.4.2020)