Trọng tâm của hoạt động tông đồ - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc