Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: HỌP TRỰC TUYẾN thời gian dịch covid19